• opmaak en onderhandelen van aannemingsovereenkomsten, architectenovereenkomsten, intentie- en promotieovereenkomsten, turn-key contracten, garantieovereenkomsten, THV-overeenkomsten, ….

 • voeren van geschillen inzake aanneming en bouwaansprakelijkheid, waarbij kan opgetreden worden voor alle actoren in het bouwproces (bouwheer, promotor, aannemer, onderaannemer, architect, ingenieur, veiligheidscoördinator, verzekeraar, aanbestedende overheid, …)

 • begeleiding bij (minnelijke en gerechtelijke) expertises

 • advies inzake de wet Breyne

 • bijstand bij verzekeringskwesties verbonden aan het aannemingsrecht

 • procedures voeren over geschillen inzake meerwerken, opleveringsproblemen,…

 • bijstand bij geschillen in het kader van de algemene uitvoeringsregels van toepassing op overheidsopdrachten  

                                                                            

  Naar boven


 • begeleiding van residentiële en andere projectontwikkelingen

 • opmaak, onderhandelen en advies van/over koop- verkoopovereenkomsten van onroerende goederen (aanbod en aanvaarding, compromis, notariële akte, put/call opties,...)

 • procedures voeren over geschillen bij koop-verkoopovereenkomsten (o.m. het terugvorderen van een betaald voorschot bij het afspringen van de verkoop, het vorderen van de nietigheid of ontbinding van een koopovereenkomst met schadevergoeding, .…)

 • begeleiding bij de opmaak van de statuten van appartementsmede-eigendom, het voeren van geschillen inzake appartementsmede-eigendom

 • begeleiding van vastgoedmakelaardij en bijstand bij betwistingen in verband met de commissie of de aansprakelijkheid van de vastgoedmakelaar

 • bijstand bij discussies over erfdienstbaarheden, gemene muur,..

 • opmaak en onderhandelen van overeenkomsten van erfpacht, opstal en vruchtgebruik

                                                                                                                                                                                                                                         

  Naar boven


 • opmaak van algemene verkoopvoorwaarden, factuurvoorwaarden, leveringsvoorwaarden,…

 • opmaak en onderhandelen van bijzondere overeenkomsten zoals handelsagentuur, concessie/distributie, franchise, diensten, THV-overeenkomsten,…

 • procedures voeren over geschillen inzake handelsagentuur en concessie/distributie en franchise

 • bijstand inzake ondernemingsrecht en vennootschappen

 • begeleiding bij het oprichten van vennootschappen, verenigingen en vzw's

 • advies inzake marktpraktijken en consumentenbescherming                                                      

                                                                          

Naar boven • advies inzake verbintenissenrecht (geldigheid van de overeenkomst, nakoming van de overeenkomst, onverschuldigde betaling, overdracht van schuldvordering, subrogatie, schuldvergelijking,…)

 • opmaak van overeenkomsten van (geld)lening, borgstelling, lastgeving, dading, …

 • opmaak en onderhandelen van clausules in deze overeenkomsten

Naar boven • behandelen van geschillen inzake aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht

 • voeren van geschillen inzake buitencontractuele aansprakelijkheid : recuperatie van schade ten gevolge van een onrechtmatige daad (bij bouw- of vastgoedproblemen, verkeersongevallen,..)

 • voeren van geschillen inzake burenhinder

 • burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter of strafrechter

 • begeleiding bij vragen inzake productaansprakelijkheid : de aansprakelijkheid van fabrikant en leverancier

 • bijstand bij aansprakelijkheid bij brand en explosies

 • bijstand bij verzekeringstechnische problemen, advies inzake algemene of bijzondere polisvoorwaarden (ABR, BA uitbating en na levering, brand,..)

 • het voeren van procedures inzake lichamelijke schade en/of materiële schade

 • bijstand bij discussies over de aansprakelijkheid van de ingenieur, architect en aannemer of bouwheer                              

Naar boven • debiteurenopvolging

 • het gerechtelijk en buitengerechtelijk invorderen van burgerlijke en handelsschulden, zowel in een nationale als internationale context

 • het onderzoeken en het realiseren van voorrechten, zekerheden zoals hypotheken, voorrecht van de niet-betaalde verkoper, inpandgevingen, borgstellingen, warranten, enz.

 • het begeleiden van cliënten in geschillen van faillissementsrecht en WCO

 • bijstand bij collectieve schuldenregeling                                 

Naar boven • strafrechtelijke en burgerrechtelijke verdediging voor de politierechter

 • bijstand bij discussies over overtredingen en verkeersongevallen

 • advies inzake transportrecht

Naar boven • voeren van geschillen omtrent achterstallige huurgelden, gebreken, huurschade, ontbinding, opzegging/verbreking,….

 • advies inzake huur (woninghuur en handelshuur)

 • opmaak en onderhandelen van huurcontracten

 • advies over rechten/plichten en aansprakelijkheid van (ver)huurders bij de beëindiging van de contracten, bij beschadigingen aan het gehuurde goed, …

Naar boven