Wijziging van het Energiedecreet : EPB-verslaggever moet onverenigbare mandaten neerleggen voor 30 juni 2017 en dient een technisch EPB-dossier bij te houden

Wijziging van het Energiedecreet : EPB-verslaggever moet onverenigbare mandaten neerleggen voor 30 juni 2017 en dient een technisch EPB-dossier bij te houden

In het Vlaams Gewest zijn vanaf 30 maart 2017 (respectievelijk 1 juli 2017) enkele nieuwe regels inzake EPB-verslaggeving van toepassing. De Vlaamse overheid wijzigde bij Decreet van 17 februari 2017 het Energiedecreet van 8 mei 2009 wat betreft de energieprestaties van gebouwen (BS 30 maart 2017). De nieuwe regels zijn o.m. de volgende.

 

  •    definitie van verslaggever

De verslaggever was de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in opdracht van de aangifteplichtige de startverklaring over de geraamde energieprestatie en het binnenklimaat (EPB) van het gebouw opstelde en bezorgde aan het Vlaams Energieagentschap. Na de uitvoering van de werken, diende de verslaggever een EPB-aangifte in over de reële prestaties bij het Vlaams Energieagentschap.

De Vlaamse overheid wenst de opdracht van de verslaggever te verruimen. De wetgever heeft in het nieuwe decreet immers de specifieke verwijzingen naar de startverklaring en de EPB-aangifte in de definitie van verslaggever geschrapt. Een verslaggever is thans de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die in het kader van de energieprestatieregelgeving “energieadvies aan de aangifteplichtige verstrekt en die instaat voor de decretaal verplichte rapporteringen”.

De wetgever actualiseert verder de lijst van de diploma’s die toegang geven tot het beroep van verslaggever:

-       architect;

-       burgerlijk ingenieur-architect;

-       burgerlijk ingenieur;

-       industrieel ingenieur;

-       technisch ingenieur;

-       bio-ingenieur;

-       gegradueerde in de Bouw;

-       architect-assistent;

-       bachelor in de Bouw(kunde);

-       bachelor in de Elektromechanica: afstudeerrichting Klimatisering;

-       bachelor in de (Toegepaste) Architectuur;

-       interieurarchitect;

-       master in de Architectuur;

-       master in de Ingenieurswetenschappen;

-       master in de Ingenieurswetenschappen: afstudeerrichting Architectuur;

-       master in de Industriële Wetenschappen;

-       master in de Bio-ingenieurswetenschappen.

 

  • de onafhankelijkheid van de verslaggever : geen verslaggever-aannemer
De Vlaamse overheid verstrengt de eis tot onafhankelijkheid van de EPB-verslaggever. De verslaggever moet zijn opdracht onafhankelijk en objectief uitoefenen. Hij moet neutraal staan tegenover de aangifteplichtige.

Het nieuwe decreet bepaalt thans uitdrukkelijk dat de functie van verslaggever onverenigbaar is met het beroep van aannemer. Ieder mandaat, iedere functie of activiteit (al dan niet bezoldigd) in dienst van een aannemingsbedrijf is dan ook verboden. De verslaggever mag de als onverenigbaar aangemerkte handelingen niet rechtstreeks en evenmin onrechtstreeks of met een tussenpersoon verrichten.

De EPB-verslaggever die voormelde regel niet naleeft, beschikt over een termijn tot en met 30 juni 2017 om zijn mandaten, functies of activiteiten die tot de onverenigbaarheid aanleiding geven, neer te leggen en om zijn statuten aan te passen. Als de verslaggever nalaat de onverenigbare mandaten of functies neer te leggen, dan kan het Vlaams Energieagentschap de erkenning intrekken.

  • de promotor : niet steeds aangifteplichtige
Het wijzigingsdecreet specificeert verder de voorwaarden die vervuld moeten zijn opdat een promotor-bouwheer niet als aangifteplichtige wordt beschouwd.

Het nieuwe decreet bepaalt dat bij een overeenkomst tussen een promotor-bouwheer en een natuurlijke persoon of een rechtspersoon (en die tot doel heeft een gebouw te verkopen, te bouwen of te verbouwen), de promotor-bouwheer de aangifteplichtige is, tenzij aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

1.     in de authentieke akte wordt vermeld dat de aangifteplicht wordt overgedragen en aan wie;

2.     bij de authentieke akte wordt een tussentijds verslag gevoegd dat opgemaakt is door de verslaggever die door de promotor-bouwheer is aangesteld, en dat is ondertekend door de verslaggever, de promotor-bouwheer en de nieuwe aangifteplichtige. In het tussentijdse verslag worden alle maatregelen die uitgevoerd zijn of die uitgevoerd moeten worden om aan de EPB-eisen te voldoen, opgesomd en wordt vermeld wie voor de uitvoering van de verschillende maatregelen zal instaan;

3.     de promotor-bouwheer stelt na de beëindiging van de werken de nodige gegevens van de door hem of in zijn opdracht uitgevoerde werken, ter beschikking van de aangifteplichtige met het oog op het opstellen van de definitieve EPB-aangifte.  

Deze bepaling is van toepassing op elke overeenkomst waarbij de Woningbouwwet van toepassing is of contractueel van toepassing is gemaakt.

In tegenstelling tot de overige artikelen van het wijzigingsdecreet, treedt dit artikel in werking op 1 juli 2017.

  •  informatieplicht
Hoewel het de taak is (en blijft) van de verslaggever om een waarheidsgetrouwe EPB-aangifte in te dienen, stelt het wijzigingsdecreet thans bijkomend dat de aangifteplichtige verantwoordelijk is voor het bezorgen van de gegevens en de bewijsstukken die noodzakelijk zijn voor de opmaak van de EPB-aangifte aan de verslaggever.

De aangifteplichtige dient op het eerste verzoek van de verslaggever de gegevens van de materialen en installaties die in het gebouw effectief gebruikt worden en die betrekking hebben op het behalen van de EPB-eisen, aan de verslaggever te bezorgen.

Het nieuwe decreet bepaalt verder dat de aangifteplichtige de gegevens van de materialen en installaties die in het gebouw effectief gebruikt worden en die betrekking hebben op het behalen van de EPB-eisen, kan opvragen bij de architect of de aannemers en dat de architect of de aannemers die gegevens op eerste verzoek ter beschikking moeten stellen van de aangifteplichtige.

De wetgever bakent dus de informatieverplichtingen van de aannemer, architect, aangifteplichtige en verslaggever beter af.

  • technische EPB-dossier

De verslaggever dient vanaf 30 maart 2017 – vanaf zijn aanstelling tot bij de indiening van de EPB-aangifte - een technisch EPB-dossier samen te stellen. Dat dossier geeft een overzicht van de tijdens de werken genomen maatregelen met de bijhorende bewijsstukken. Op basis van het technisch EPB-dossier stelt de verslaggever de uiteindelijke EPB-aangifte op.

Het technisch EPB-dossier zal volledig in elektronisch formaat worden bijgehouden. Het wordt vijf jaar bewaard door de verslaggever en kan opgevraagd worden door het Vlaams Energieagentschap.

  

Voor meer informatie over dit onderwerp kan u Hilke Van Ostaeyen contacteren.