Verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector

Verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector

Op 18 april 2017 werd in de Kamer een wetsontwerp ingediend betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect.

Het wetsontwerp streeft een dubbel oogmerk na:

  • Zij stelt een einde aan de discriminatie die door het Grondwettelijk Hof werd opgeworpen in het arrest van 12 juli 2007. In dit arrest merkt het Hof op dat “discriminatie evenwel niet het gevolg is van de verzekeringsplicht opgelegd (aan de architecten) bij de bestreden wet, maar van de ontstentenis in het recht toepasselijk op de andere “partijen die in de bouwakte voorkomen” van een vergelijkbare verzekeringsplicht.”  Deze wet wil hieraan tegemoet komen.

  • Zij strekt er toe om de bouwmarkt beter te reguleren en om een betere bescherming te bieden aan de bouwheer.

Om dit doel te verwezenlijken, voert het wetsvoorstel een verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering in voor alle actoren in de bouwsector, met name de architect, de aannemer en de andere dienstverleners in de bouwsector.


Voor meer informatie over het toepassingsgebied en de draagwijdte van de voorgestelde verzekeringsplicht, kan u Hilke Van Ostaeyen contacteren.