Inschrijving in het UBO-register uiterlijk op 30 september 2019

Inschrijving in het UBO-register uiterlijk op 30 september 2019

Inschrijving in het UBO-register uiterlijk op 30 september 2019 

De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, BS 06/10/2017 (hierna: “de wet”), voert een register van uiteindelijke begunstigden in, ook wel het UBO-register genoemd (“Ultimate Beneficial Owner - register”). De wet is een omzetting naar Belgisch recht van de Richtlijn (EU) 2015/849 die in de oprichting van een UBO-register in elke EU-lidstaat voorziet. Het KB van 30 juli 2018 bepaalt de werkingsmodaliteiten van het UBO-register (BS 14/08/2018).

 

De deadline voor de registratie van de uiteindelijke begunstigden werd uitgesteld tot  30 september 2019. Dit betekent dat uiterlijk op 30 september 2019 alle gegevens van de uiteindelijke begunstigden verstrekt moeten zijn in het UBO-register via het online portaal MyMinFin.

 

In deze nieuwsbrief zetten we de belangrijkste punten van deze wetgeving uiteen en herinneren we u aan de verplichting waaraan u desgevallend zal moeten voldoen.

 

a.     het UBO-register en de doelstelling

Om te bepalen welke juridische entiteiten (hierna: “informatieplichtigen”) hun uiteindelijke begunstigden moeten registreren, maakt de wetgever een onderscheid tussen drie categorieën van informatieplichtigen:

-       vennootschappen;

-       (internationale) vzw’s en stichtingen;

-       fiducieën, trusts en vergelijkbare juridische constructies.

Per categorie geeft de wetgever een opsomming van de uiteindelijke begunstigden (zie infra punt b.).

Artikel 4, 27° van de wet definieert de uiteindelijke begunstigde als volgt: “de natuurlijke perso(o)n(en) die de uiteindelijke eigenaar is (zijn) van of zeggenschap heeft (hebben) over de cliënt, de lasthebber van de cliënt of de begunstigde van levensverzekeringsovereenkomsten en/of de natuurlijke perso(o)n(en) voor wiens/wier rekening een verrichting wordt uitgevoerd of een zakelijke relatie wordt aangegaan.”

In het UBO-register worden alle uiteindelijke begunstigden (met bijhorende informatie/gegevens) opgenomen. Hiermee tracht de wetgever accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke begunstigden in de strijd tegen het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en fiscale fraude. De doelstelling van de overheid bestaat uit het creëren van meer transparantie en het achterhalen van de uiteindelijke werkelijke begunstigde die vaak schuil gaat achter de informatieplichtige.

 

b.   categorieën van informatieplichtigen en uiteindelijke begunstigden

Hierna worden de uiteindelijke begunstigden per categorie van informatieplichtigen uiteengezet.

·         Voor de in België opgerichte vennootschappen [artikel 4, 27°, a)]:

1.     De natuurlijke perso(o)n(en) die rechtstreeks of onrechtstreeks een toereikend percentage van de stemrechten of van het eigendomsbelang in deze vennootschap houdt/houden, met inbegrip van het houden van aandelen aan toonder. Een door een natuurlijke persoon gehouden belang van meer dan 25% van de stemrechten of van meer dan 25% van de aandelen of het kapitaal van de vennootschap, geldt als een indicatie van een toereikend percentage van de stemrechten of van het direct belang.

2.     De natuurlijke perso(o)n(en) die zeggenschap heeft/hebben over deze vennootschap via andere middelen. Dit kan o.a. d.m.v. aandeelhoudersovereenkomsten of via vetorechten (artikel 22, lid 1-5 Richtlijn 2013/34/EU).

3.     De natuurlijke persoon of personen die behoort/behoren tot het hoger leidinggevend personeel, indien na uitputting van alle mogelijke middelen en op voorwaarde dat er geen gronden voor verdenking bestaan, geen van de bedoelde personen is geïdentificeerd, of indien er enige twijfel bestaat of de geïdentificeerde persoon of personen de uiteindelijke begunstigde(n) is, respectievelijk zijn.

 ·         Voor de (internationale) verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen [artikel 4, 27°, c)]:

1.     De personen die lid zijn van de raad van bestuur;

2.     De personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen;

3.     De personen belast met het dagelijks bestuur van de (internationale) vereniging of stichting;

4.     De stichters van een stichting;

5.     De natuurlijke personen of, wanneer deze personen nog niet werden aangeduid, de categorie van natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de (internationale) vereniging zonder winstoogmerk of stichting werd opgericht of werkzaam is;

6.     Elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de (internationale) vereniging of stichting uitoefent.

 ·         Voor de fiducieën of trusts alsook juridische constructies die vergelijkbaar zijn met fiducieën of trusts [artikel 4, 27°, b),d)]:

1.     De oprichter;

2.     De fiduciebeheerder(s) of trustee(s);

3.     De eventuele protector;

4.     De begunstigden, of wanneer de personen die de begunstigden van de fiducie of van de trust zijn, nog niet werden aangeduid, de categorie van personen in wier hoofdzakelijk belang de fiducie of de trust werd opgericht of werkzaam is;

5.     Elke andere natuurlijke persoon die wegens het feit dat hij directe of indirecte eigenaar is of via andere middelen, uiteindelijke zeggenschap over de fiducie of de trust uitoefent.

 

c.     gegevens die moeten worden opgenomen in het UBO-register

Al naargelang de categorie van informatieplichtigen, worden er gegevens (zoals opgesomd in de wet) verstrekt in het UBO-register (artikel 3, §1, §2 en artikel 4 KB 30 juli 2018).

Voor elk van de categorieën van informatieplichtigen moet voor de uiteindelijke begunstigde volgende informatie worden meegedeeld:

-    Naam en eerste voornaam;

-   Geboortedatum (dag/maand/jaar);

-   Nationaliteit(en), land van verblijf en verblijfadres;

-   De datum waarop hij uiteindelijke begunstigde van de informatieplichtige is geworden;

-   Het identificatienummer van het Rijksregister van natuurlijke personen of van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid, en waar van toepassing elk vergelijkbaar identificatiemiddel dat wordt afgeleverd door de staat waar hij verblijft of waarvan hij onderdaan is;

-       De categorie van uiteindelijke begunstigde (zie supra punt b.).

Voor de uiteindelijke begunstigden van vennootschappen is bijkomend volgende informatie vereist:

 -  Of het gaat om een alleenstaande dan wel een gegroepeerde werkelijke begunstigde;

-   Of het gaat om een rechtstreekse of onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde (met vermelding van het aantal tussenpersonen en hun identiteit);

-   De omvang van het belang van de uiteindelijke begunstigde in de vennootschap. 

De bestuurders of zaakvoerders van de vennootschappen en de vzw’s en de beheerders van de stichtingen verstrekken de gegevens over de werkelijke begunstigden en leggen de bewijsstukken hiervan voor. Bovendien hebben de informatieplichtigen de verplichting om jaarlijks de juistheid van de gegevens te bevestigen. Indien er wijzigingen zijn in de gegevens, sturen zij dit binnen één maand door naar het UBO-register.


d.   sanctie

Bij het niet, laattijdig of foutief registreren van de uiteindelijke begunstigden kan de administratie van de FOD Financiën een administratieve geldboete van €250,00 tot € 50.000,00 opleggen.

 

 

Voor meer informatie over dit onderwerp kan u Hilke Van Ostaeyen contacteren.