Algemene voorwaarden

1.       Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd door advocatenkantoor Van Ostaeyen (hierna “VO”) onder de uitdrukkelijke toepasselijkheid van onderhavige algemene voorwaarden. De cliënt wordt geacht deze algemene voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden. Eventuele tegenstrijdige algemene voorwaarden uitgaande van de cliënt zullen enkel van toepassing zijn mits de voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding ervan door VO. Behoudens publicatie of mededeling uitgaande van VO, onder welke vorm dan ook, zijn onderhavige algemene voorwaarden eveneens van toepassing op de toekomstige relaties tussen partijen. Iedere aanvulling, wijziging of afwijking aan of op deze algemene voorwaarden, moet voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door VO worden aanvaard.

2.       Alle opdrachten worden naar best vermogen uitgevoerd door VO. VO heeft daarbij de mogelijkheid de opdrachten uit te besteden aan advocaten binnen en buiten het kantoor, waarbij onderhavige algemene voorwaarden onverminderd van toepassing blijven. VO is gerechtigd om in samenspraak met de cliënt bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, derden of andere deskundigen in te schakelen. VO verbindt zich ertoe haar prestaties te leveren binnen een redelijke termijn. VO is in geen geval aansprakelijk voor de overschrijding van termijnen die te wijten is aan de cliënt, aan derden of overmacht. De werkzaamheden van de advocaat worden uitgeoefend conform het Gerechtelijk Wetboek en de deontologische regels van de Orde van Advocaten.

3.       De advocaten van VO zijn onderworpen aan het beroepsgeheim. De overdracht van brieven, adviezen, procedurestukken, enz. door VO aan haar cliënten gebeurt onder uitdrukkelijk voorbehoud dat de cliënt de confidentialiteit ervan respecteert. De cliënt mag voormelde documenten alsmede de inhoud ervan slechts overmaken aan derden mits de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van VO.

4.       Contracten, adviezen, opinies, schriftelijke stukken, conclusies en andere documenten uitgaand van VO zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en mogen in geen geval gebruikt of gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van VO.

5.       De cliënt dient ongevraagd en onmiddellijk alle informatie te verstrekken die met de opdracht verbonden is. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van door hem verstrekte gegevens, informatie en stukken. Indien de cliënt zijn noodzakelijke medewerking niet, niet tijdig of niet conform de afspraken verleent, staat het VO vrij om voor de cliënt geen werkzaamheden meer te verrichten en zich geheel aan de zaak te onttrekken. VO is niet aansprakelijk voor enige schade die uit deze onttrekking zou kunnen voortvloeien.

6.       De erelonen voor het verstrekken van juridische diensten worden berekend op basis van de tijd die aan een bepaald dossier wordt besteed en het uurtarief van de advocaat die de prestaties verricht. Het uurtarief wordt vastgelegd onder meer op basis van de specialisatiegraad en de ervaring van de advocaat, het resultaat, het belang van de zaak, de hoogdringendheid of de specificiteit van de zaak. De kosten worden op een forfaitaire basis per eenheid berekend. De bedragen van zowel de uurtarieven als de kosten worden normaliter bij aanvang van de advocaat-cliënt relatie aan de cliënt gecommuniceerd en zullen in elk geval kosteloos en op diens eerste verzoek aan de cliënt worden verstrekt. De tarieven voor de erelonen en de onkosten kunnen zonder voorafgaandelijk bericht worden herzien. VO houdt het recht voor een provisie te vragen voorafgaandelijk aan het leveren van diensten. Facturen worden normaliter op maandbasis opgesteld. De facturen van VO zijn contant betaalbaar, zonder korting, op de zetel van VO of op de bankrekening die op de factuur staat vermeld. Bij gebreke aan betaling zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling nalatigheidsinteresten verschuldigd overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002, te rekenen vanaf factuurdatum, alsmede een bijkomende vergoeding (welke minstens 10% van het factuurbedrag bedraagt). Betalings- of wisselbriefkosten zijn voor rekening van de cliënt. Iedere reclamatie met betrekking tot een factuur moet aan VO gericht worden per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de factuur onherroepelijk wordt geacht aanvaard te zijn. De erelonen van gerechtsdeurwaarders alsmede de door hen verschuldigde rechten en gemaakte kosten, alsook de gerechtskosten, blijven ten laste van de cliënt.

7.       VO verbindt zich ertoe elke opdracht te behandelen met de confidentialiteit voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en de deontologische regels van de Orde van Advocaten.

8.       De aansprakelijkheid van VO, haar vennoten, advocaten, bestuurders en medewerkers kan enkel worden ingeroepen op basis van schriftelijke correspondentie die door een vennoot is ondertekend en persoonlijk overhandigd of verzonden per koerier, gewone post, fax of email. De aansprakelijkheid – zowel contractueel als buitencontractueel, ten aanzien van de cliënt en derden voor elke schade, verlies of kost die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de dienstverlening, het handelen of het verzuim door VO en/of haar advocaten – is in elk geval beperkt tot het bedrag dat effectief aan VO wordt betaald in het kader van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Een kopie van de bepalingen van de beroepsaansprakelijkheidspolis bij Vanbreda Risk & Benefits wordt op eerste verzoek aan de cliënt verstrekt. VO is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden of andere deskundigen, dewelke in samenspraak met de cliënt werden ingeschakeld.

9.       De cliënt en VO kunnen ten allen tijde en zonder schadevergoeding de overeenkomst beëindigen, zonder dat dit evenwel afbreuk doet aan het feit dat gepresteerde diensten en gemaakte kosten dienen te worden vergoed. Bij beëindiging van het dossier zullen alle relevante stukken gedurende een periode van 5 jaar door VO bewaard blijven. Zodra deze periode is afgelopen behoudt VO zich het recht voor om het dossier te vernietigen.

10.     Op de rechtsverhouding tussen de advocaat en de cliënt is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

11.     De Nederlandstalige tekst van deze voorwaarden is de enig bindende. Vrije vertalingen zijn in de Franse en de Engelse taal beschikbaar.

12.   De bvba is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) naar Belgisch recht en is gevestigd te 2300 Turnhout, Campus Blairon 446, Steenweg op Gierle 100. De bvba is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0649.404.013. De advocaten zijn lid van de Orde van Advocaten bij de balie te Turnhout en/of Antwerpen. De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten is in eerste rang verzekerd bij Amlin Europe NV via Vanbreda Risk & Benefits en biedt een waarborg van 1.250.000 EUR per schadegeval. De beroepsregels en gedragscode voor advocaten kunnen worden geraadpleegd op de website van de Orde van de Vlaamse balies (www.advocaat.be).